THYFileSearchInfoArray

Overview

The THYFileSearchInfoArray class is a standard TROArray that handles THYFileSearchInfo items.

Location


 

Add  overload

function Add: THYFileSearchInfo

Add (THYFileSearchInfo): Integer  overload

function Add(Value: THYFileSearchInfo): Integer

Parameters:

 • Value:

Assign  override

procedure Assign(aSource: TPersistent)

Parameters:

 • aSource:

Clear  override

procedure Clear

Count

property Count: Integer read

Delete  override

procedure Delete(aIndex: Integer)

Parameters:

 • aIndex:

GetCount  protected override

function GetCount: Integer

GetEnumerator

function GetEnumerator: THYFileSearchInfoArrayEnumerator

GetItemClass  override

class function GetItemClass: TClass

GetItemRef  override

function GetItemRef(aIndex: Integer): Pointer

Parameters:

 • aIndex:

GetItems  protected

function GetItems(aIndex: Integer): THYFileSearchInfo

Parameters:

 • aIndex:

GetItemSize  override

class function GetItemSize: Integer

GetItemType  override

class function GetItemType: PTypeInfo

Grow  protected virtual

procedure Grow

InnerArray

property InnerArray: THYFileSearchInfoArray_THYFileSearchInfo read

IntResize  protected override

procedure IntResize(anElementCount: Integer; AllocItems: Boolean)

Parameters:

 • anElementCount:
 • AllocItems:

Items

property Items[Index: Integer]: THYFileSearchInfo read write

ReadComplex  override

procedure ReadComplex(aSerializer: TObject)

Parameters:

 • aSerializer:

SetItemRef  override

procedure SetItemRef(aIndex: Integer; Ref: Pointer)

Parameters:

 • aIndex:
 • Ref:

SetItems  protected

procedure SetItems(aIndex: Integer; Value: THYFileSearchInfo)

Parameters:

 • aIndex:
 • Value:

WriteComplex  override

procedure WriteComplex(aSerializer: TObject)

Parameters:

 • aSerializer:

 

Count

property Count: Integer read

InnerArray

property InnerArray: THYFileSearchInfoArray_THYFileSearchInfo read

Items

property Items[Index: Integer]: THYFileSearchInfo read write

 

GetItemClass  override

class function GetItemClass: TClass

GetItemSize  override

class function GetItemSize: Integer

GetItemType  override

class function GetItemType: PTypeInfo

 

Add  overload

function Add: THYFileSearchInfo

Add (THYFileSearchInfo): Integer  overload

function Add(Value: THYFileSearchInfo): Integer

Parameters:

 • Value:

Assign  override

procedure Assign(aSource: TPersistent)

Parameters:

 • aSource:

Clear  override

procedure Clear

Delete  override

procedure Delete(aIndex: Integer)

Parameters:

 • aIndex:

GetCount  protected override

function GetCount: Integer

GetEnumerator

function GetEnumerator: THYFileSearchInfoArrayEnumerator

GetItemRef  override

function GetItemRef(aIndex: Integer): Pointer

Parameters:

 • aIndex:

GetItems  protected

function GetItems(aIndex: Integer): THYFileSearchInfo

Parameters:

 • aIndex:

Grow  protected virtual

procedure Grow

IntResize  protected override

procedure IntResize(anElementCount: Integer; AllocItems: Boolean)

Parameters:

 • anElementCount:
 • AllocItems:

ReadComplex  override

procedure ReadComplex(aSerializer: TObject)

Parameters:

 • aSerializer:

SetItemRef  override

procedure SetItemRef(aIndex: Integer; Ref: Pointer)

Parameters:

 • aIndex:
 • Ref:

SetItems  protected

procedure SetItems(aIndex: Integer; Value: THYFileSearchInfo)

Parameters:

 • aIndex:
 • Value:

WriteComplex  override

procedure WriteComplex(aSerializer: TObject)

Parameters:

 • aSerializer: